Číslo hlasovania: 1184
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k návrhu ”Koncepcie na riešenie garážovania v meste Komárno”


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

   Zvýšením počtu osobných motorových vozidiel v meste Komárno je zvýšený aj dopyt o garážovanie osobných motorových vozidiel formou murovaných (radových, hromadných) garáží hlavne z bezpečnostného dôvodu.

B) schvaľuje

   Koncepciu na riešenie garážovania v meste Komárno (tvorí prílohu uznesenia)

C) ukladá Mestskému úradu Komárno v súlade s „Koncepciou na riešenie garážovania v meste Komárno“ pripraviť návrh

  1. na vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v zmysle VZN Mesta Komárno č. 5/1999 o pravidlách verejnej súťaže pri prenájme a pri prevodoch vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku Mesta Komárno v znení neskorších predpisov za účelom výstavby radových garáží pre osobné motorové vozidlá
  2. na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností za účelom výstavby hromadných garáží pre osobné motorové vozidlá.
  3. Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek

   Nehlasovali: