Číslo hlasovania: 1186
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k vyhláseniu verejnej súťaže na zhotovenie prác „Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov – Špitálska ul. v Komárne“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

  1. vyhlásenie verejnej súťaže v zmysle zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov na zhotovenie prác „Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov – Špitálska ul. v Komárne“,
  2. súťažné podklady pre verejnú súťaž (tvoria prílohu uznesenia)

B) menuje

  1. komisiu na vyhodnotenie verejnej súťaže v zložení:
  2. MUDr. Tamás Hollósy – predseda Attila Farkas – člen Ing. Attila Czíria – člen Ing. László Stubendek – člen Ing. Béla Sánta – člen
  3. za odborne spôsobilú osobu: Ing. Štefan Bódiš

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť písomné podklady pre činnosť komisie,

D) poveruje primátora mesta

   podpísať menovacie dekréty predsedovi a členom komisie.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: