Číslo hlasovania: 1187
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k vyhláseniu verejnej súťaže „Údržba verejnej zelene na území mesta Komárno“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

  1. vyhlásenie verejnej súťaže v zmysle zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov na vykonávanie služieb „Údržba verejnej zelene na území mesta Komárno“,
  2. súťažné podklady pre verejnú súťaž (tvoria prílohu uznesenia)

B) menuje

  1. komisiu na vyhodnotenie verejnej súťaže v zložení:
  2. Ing. Lajos Csonka – predseda Attila Petheő – člen Mgr. György Batta – člen MUDr. Lajos Maurovich Horvat – člen Ing. Alexander Patus – člen
  3. za odborne spôsobilú osobu: PaedDr. Tibor Papp

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť písomné podklady pre činnosť komisie,

D) poveruje primátora mesta

   podpísať menovacie dekréty predsedovi a členom komisie.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: