Číslo hlasovania: 1188
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Komisie životného prostredia a verejného poriadku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   Správu Komisie životného prostredia a verejného poriadku zo dňa 21. februára 2005 a zápisnicu z odborného seminára na revitalizáciu Mŕtveho ramena Váhu zo dňa 9. februára 2005,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   preskúmať možnosti zapojenia sa mesta Komárno do revitalizácie Mŕtveho ramena Váhu,

C) súhlasí

   s tým, aby Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Bratislava vypracoval výkonný projekt revitalizačných prác na vlastné náklady.

Termín: do najbližšieho zasadnutia MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: