Číslo hlasovania: 1189
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k návrhu opatrení na realizáciu VZN č. 16/2003 o statickej doprave na území Mesta Komárno v znení VZN č. 4/2005


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   verejnú výzvu na odstránenie garáží v zmysle VZN č. 16/2003 o statickej doprave na území Mesta Komárno v znení VZN č. 4/2005 (tvorí prílohu uznesenia),

B) ukladá

 1. Mestskému úradu v Komárne
 2.    zverejniť Verejnú výzvu podľa bodu A/ tohto uznesenia a postupovať pri odstraňovaní garáží v súlade s výzvou,

  Termín: apríl 2005
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 3. Mestskému úradu v Komárne a Mestskej polícii Komárno

     odstrániť garáže z verejných priestranstiev na území mesta Komárno v súlade s výzvou a zabezpečiť skladovanie odstránených garáží.

  Termín: od 1. augusta 2005 do 30. októbra 2005
  Zodpovední: prednosta MsÚ a náčelník MsP

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: