Číslo hlasovania: 1190
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe o mestskej hromadnej doprave v roku 2005


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   v zmysle zákona NR SR číslo. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, maximálnu cenu cestovného lístka v mestskej pravidelnej doprave osôb na 11,- Sk, na dopravnú kartu 10,- Sk a ostatné kategórie v mestskej hromadnej doprave nasledovne:

   Prepravovať bezplatne :

   Prepravovať za maximálne 50 % plného občianskeho alebo časového cestovného:

   Prepravovať za jednorázový zvýhodnený cestovný lístok v hodnote 2 Sk:

B) nesúhlasí

   s výškou požadovanej dotácie 4 273 000 Sk na rok 2005 bez DPH na vykrytie predpokladanej straty mestskej hromadnej dopravy v Komárne pre Slovenskú autobusovú dopravu Nové Zámky a.s.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Attila Farkas Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: