Číslo hlasovania: 1191
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k návrhu na udelenie súhlasu na prevedenie stavebných úprav v nebytových priestoroch a zápočet vynaložených investícií


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) súhlasí

   na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorenej medzi prenajímateľom Jókaiho divadlo v Komárne – Komáromi Jókai Színház a nájomcom Mesto Komárno, zmluvy o podnájme uzatvorenej medzi nájomcom mesto Komárno a podnájomcom Helena Gálová, trvale bytom Dunajský rad 251, 946 39 Patince, a na základe súhlasu prenajímateľa:

  1. s vykonaním stavebných úprav nebytových priestorov v bufete amfiteátra Dôstojníckeho pavilónu v Komárne so súp.č. 3416 na p.č. 1848/1 v k.ú. Komárno, podnájomcom,
  2. započítaním podnájomcom vynaložených investícií do výšky max. 150 tis. Sk do nájomného počas podnájmu nebytových priestorov,

   pre Helenu Gálovú, podľa priloženej rozpočtovej dokumentácie zo dňa 21.2.2005 s tým, že podnájomca nie je oprávnený požadovať náhradu za vynaložené náklady po skončení nájmu,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť zápočet v zmysle bodu A/2 tohto uznesenia.

Termín: 30 dní po realizácii stavebných úprav
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: