Číslo hlasovania: 1192
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k zmene uznesenia č. 634/2004 zo dňa 2. septembra 2004 o vytvorení komisie podľa zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

   zmenu uznesenia č. 634/2004 zo dňa 2. septembra 2004 nasledovne:

„Mestské zastupiteľstvo v Komárne

s c h v a ľ u j e

  1. vytvorenie komisie v súlade s čl. 7 ods. 5 písm. a), b) zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov.
  2. 3-člennú komisiu v zložení : 1 člen za stranu SMK, 1 člen za Koalíciu (Koalícia SDKÚ-SMER-ANO- KDH-SDĽ-OKS-DS-SDA) , 1 člen z radov nezávislých poslancov.
  3. členov komisie v zložení: Mgr. Imre Andruskó Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. Štefan Bende
  4. Zásady pre zabezpečenie činnosti komisie Mestského zastupiteľstva v Komárne, vytvorenej podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov.“

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: