Číslo hlasovania: 1193
Číslo bodu: 34.
Uznesenie


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) vyjadruje

   poďakovanie vedeniu mesta a Mestskému úradu v Komárne za úspešný priebeh medzinárodného workshopu, konaného dňa 8. marca 2005 na tematiku možností využitia starej a novej pevnosti v Komárne,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   pripraviť písomné hodnotenie záverov tohto významného podujatia s cieľom upresnenia časového postupu ďalších krokov smerujúcich k postupnému zahájeniu prác na obnove komárňanskej pevnosti a tento predložiť na zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Termín: do konca júna 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:
RNDr. Géza Nagy

   Zdržali sa:
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy

   Nehlasovali: