Číslo hlasovania: 1194
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k žiadosti o poskytnutie pomoci pri organizovaní súťaže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   poskytnutie pomoci a súčinnosti pri organizovaní Celomaďarskej národnej študentskej ligy vo futbale v dňoch 6. apríla 2005 a 13. apríla 2005 poskytnutím priestorov vo futbalovom štadióne mesta pre stretnutia družstiev prostredníctvom MPCR Komárno a zabezpečením rozhodcu a občerstvenia v rámci rozpočtu Mestského úradu Komárno,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne a Mestskému podniku cestovného ruchu Komárno

   poskytnúť potrebnú súčinnosť a potrebné priestory v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 13. apríla 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ a riaditeľ MPCR

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: