Číslo hlasovania: 1195
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k ponuke Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť sv. Ondreja Komárno, na odkúpenie nehnuteľnosti


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   odkúpenie nehnuteľnosti obytného domu na adrese Nám. M. R. Štefánika 15, Komárno, na p.č. 1909, v k.ú. Komárno od Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť sv. Ondreja, Komárno, za cenu 15.000.000,- Sk.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Attila Farkas

   Nehlasovali: