Číslo hlasovania: 1196
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k Informatívne správe o plnení uznesení


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 13. apríla 2005,

B) zrušuje

uznesenie č. 476/2004 – zmenené uznesením č. 736/2004,

 

uznesenie č. 546/2004 – zmenené uznesením č. 737/2004,

 

uznesenie č. 644/A/21/2004 – pre nesplnenie podmienok na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu,

 

uznesenie č. 737/2004 – žiadateľ nezabezpečil náhradné byty v stanovenom termíne,

 

uznesenie č. 740/2004 – žiadateľ stiahol písomne svoju žiadosť o odkúpenie,

 

uznesenie č. 757/2004 – žiadatelia nereagovali na návrhy zmlúv v stanovenej lehote,

 

uznesenie č. 877/2005 – žiadateľ neakceptoval kúpnu cenu.

 

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: