Číslo hlasovania: 1197
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k Správe o stave projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v Meste Komárno“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

žiada

   žiada zhotoviteľa projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“ technicky pripraviť a spustiť mechanickú časť odpadových vôd dňa 15. mája 2005.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: