Číslo hlasovania: 1199
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

  1. prideliť 1-izbový byt v DOS na Špitálskej ul. 12/9 v Komárne pre H. K. s tým, že sa s menovanou ukončí nájom 2-izbového bytu na Ul. budovateľskej 31/38 v Komárne písomnou dohodou podľa § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka,
  2. prideliť 1-izbový byt v DOS na Gazdovskej ul. 8/18 v Komárne pre F. K. s tým, že sa s menovaným ukončí nájom 1-izbového bytu na Špitálskej ul. 14/27 v Komárne písomnou dohodou podľa § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: