Číslo hlasovania: 1201
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť k návrhu na prenájom mestského bytu


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

  1. prideliť 2-izbový byt na Ul. roľníckej školy 51/68 v Komárne pre A. M. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 3 a 4 VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,
  2. prideliť 1-izbový byt na Ul. roľníckej školy 51/47 v Komárne pre Z. F. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 3 a 4 VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,
  3. prideliť 1-izbový byt na Ul. roľníckej školy 51/66 v Komárne pre A. H. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 3 a 4 VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,
  4. prideliť 1-izbový byt na Ul. roľníckej školy 49/43 v Komárne pre Z. D. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 3 a 4 VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,
  5. prideliť 1-izbový byt na Ul. roľníckej školy 51/56 v Komárne pre M. K. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 3 a 4 VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,
  6. prideliť 1-izbový byt na Ul. roľníckej školy 51/46 v Komárne pre A. Cs. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 3 a 4 VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,
  7. prideliť 1-izbový byt na Ul. roľníckej školy 49/35 v Komárne pre A. B. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 3 a 4 VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Frigyes Gogola  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: