Číslo hlasovania: 1202
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť k návrhu na prenájom mestského bytu


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

prideliť 2-izbový byt na Ul. budovateľskej 39/3 v Komárne pre L. R. s tým, že sa s menovaným ukončí nájom 2-izbového bytu na Ul. odborárov 50/8 v Komárne písomnou dohodou podľa § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka, že byt na adrese Budovateľská 39/3 v Komárne opraví na vlastné náklady,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
  2. zabezpečiť spracovanie písomnej dohody o zániku nájmu bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: