Číslo hlasovania: 1204
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť k návrhu na prenájom mestského bytu


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplynutí výpovednej lehoty v súlade § 6 ods. 7 VZN Mesta Komárno č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN“), so žiadateľmi:

 1. O. K.

 2. - bytu Vodná ul. 13/36, Komárno,
 3. R. L.

 4. - bytu Ul. odborárov 66/13, Komárno,
 5. M. T.

 6. - bytu Meštianska ul. 1/50, Komárno,
 7. Š. F.

 8. - bytu Malá Jarková 3/23, Komárno,
 9. M. Cs.

 10. - bytu Dvorská 1/39, Komárno,

ktorí v súlade s § 6 ods. 7 VZN podali žiadosť o zaplatenie nedoplatku na nájomnom a na úhrade za plnenia poskytované s užívaním bytu v splátkach po uplynutí výpovednej lehoty a žiadosť o odkúpenie nájomného bytu za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. zaslať žiadateľom oznámenie o prijatí uznesenia s výzvou na uzatvorenie Dohody a splnení dlhu v splátkach,
 2. Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 3. zaslať žiadateľom návrh zmluvy o nájme bytu,
 4. Termín: 30 dní od podpísania Dohody o splnení dlhu v splátkach
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 5. následne pripraviť a zaslať žiadateľom návrh zmluvy o prevode vlastníctva bytu v súlade s § 6 ods. 7 VZN.
 6. Termín: 30 dní po splnení splátkového kalendára a zaplatení celého nedoplatku
  Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: