Číslo hlasovania: 1205
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová čas k návrhu na prenájom mestského bytu


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   na základe uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne č. 371/2004 zo dňa 12. februára 2004 pridelenie mestských bytov z dôvodu všeobecného záujmu pre zamestnancov Univerzity J. Selyeho v Komárne:

  1. PaedDr. Terézia Strédlová, 3-izbový, Dvorská ul. 22/5,
  2. PaedDr. Edita Szabóová, 2-izbový, Dvorská ul. 5/28,
  3. Szilárd Sánta, 2-izbový, Dvorská ul. 12/17,

za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: