Číslo hlasovania: 1206
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

uzatvorenie zámennej zmluvy medzi Mestom Komárno a M. I. nasledovne:

s tým, že zámena sa uskutoční bez nároku na finančné vyrovnanie,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

pripraviť zámennú zmluvu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 60 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: