Číslo hlasovania: 1207
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – sociálna čas


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre:

 1. Slovenský Červený kríž, Komárno, Senný trh 3, na rekreovanie 20 detí z Komárna zo sociálne slabých rodín vo výške 60.000,- Sk,
 2. Slovenský zväz sluchovo postihnutých ZO Komárno, Nám. Kossutha 3, na autobusovú prepravu účastníkov rehabilitačno-rekondičného pobytu do Bojníc na základe konkrétnej faktúry vo výške 8.500,- Sk,
 3. Okresnú organizáciu Jednoty dôchodcov na Slovensku, na organizovanie podujatia „Celoslovenský turistický zraz a športové hry seniorov“ vo výške 10.000.- Sk,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   poukáza schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre:

 1. Slovenský Červený kríž, Senný trh 3, Komárno na rekreovanie detí zo sociálne slabých rodín vo výške 30.000,- Sk a vykona výber detí v počte 20 zo sociálne slabých rodín,
 2. Termín: 30. júna 2005
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 3. Slovenský zväz sluchovo postihnutých, ZO Komárno, Nám. Kossútha 3, na autobusovú prepravu účastníkov rehabilitačno-rekondičného pobytu do Bojníc na základe konkrétnej faktúry vo výške 8.500,- Sk,
 4. Termín: 31. augusta 2005
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 5. Okresnú organizáciu Jednoty dôchodcov na Slovensku, na organizovanie podujatia „Celoslovenský turistický zraz a športové hry seniorov“ vo výške 10.000,- Sk.

Termín: 15. júna 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: