Číslo hlasovania: 1208
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   racionalizačné opatrenia v oblasti základného školstva nasledovne:

  1. zrušenie Základnej školy Komárno – Kava k 30.6.2005,
  2. vytvorenie elokovanej triedy Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ulica práce č. 24, 945 01 Komárno v Kave s účinnosou od 1.9.2005,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   požiada Ministerstvo školstva SR o:

   v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: ihneď
Zodpovedný: prednosta MÚ

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: