Číslo hlasovania: 1209
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k žiadosti o udelenie súhlasu k zrušeniu školského zariadenia


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

súhlasí

   so zrušením Výdajnej kuchyne pri Špeciálnej materskej škole, Hradná 7, Komárno.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: