Číslo hlasovania: 1210
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   finančné dotácie z účelového fondu rozpočtu mesta Komárno pre financovanie kultúrno-spoločenských aktivít podľa VZN č. 22/2003 pre:

  1. Divadelná spoločnosť Pódium, Komárno
  2. vo výške: 30.000,-Sk na 42. Jókaiho dni,

  3. Jednota dôchodcov na Slovensku, Okresný výbor Komárno
  4. vo výške: 5.000,-Sk na 7. Celoslovenský turistický a športový zraz seniorov,

  5. Klub priateľov historických vozidiel, Komárno
  6. vo výške: 6.000,-Sk na 8. Zraz historických vozidiel v Komárne,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

poukázať schválené finančné dotácie v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 16. mája 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: