Číslo hlasovania: 1212
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

súhlasí

   so zámerom prevádzkovania vláčika medzi mestami Komárno a Komárom spoločnosťou Sollers Print Kft., Komáromi u. 55, 2890 Tata.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: