Číslo hlasovania: 1213
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k listu pána Ladislava Tótha


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) poveruje hlavného kontrolóra Mesta Komárno

   prešetriť sťažnosť pána Ladislava Tótha, občana mesta Komárno,

B) ukladá hlavnému kontrolórovi Mesta Komárno

   predložiť správu o vykonanej kontrole na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Zodpovedný: hlavný kontrolór Mesta Komárno
Termín: nasledujúce zasadnutie MZ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: