Číslo hlasovania: 1214
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k žiadosti o odpustenie dane z nehnuteľnosti


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) neschvaľuje

   odpustenie dane z nehnuteľností, resp. časti dane nasledovným subjektom na základe ich žiadosti:

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: