Číslo hlasovania: 1215
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k návrhu na zmenu rozpočtu na dotáciu zo ŠR a EÚ na ISPA


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   zvýšenie rozpočtu mesta Komárno na rok 2005 na základe oznámenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 2000/SK/16/P/PE/004.002 na projekt ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“ na strane príjmov a výdavkov v sume 236 tis. Sk – grant SR a 471 tis. Sk – grant EÚ,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 31. mája 2005

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: