Číslo hlasovania: 1216
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005 – software


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   zmenu rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005 – zvýšenie vo výške 910 tis. Sk na kapitole 01.1.1.6 položka 633013 – Softvér a licencie z rezervného fondu mesta Komárno na obstaranie softvérov pre Mestský úrad Komárno.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do 30. júna 2005

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: