Číslo hlasovania: 1217
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k Záverečnému účtu mesta Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

 1. záverečný účet mesta Komárno na rok 2004,
 2. plnenie rozpočtu mesta Komárno nasledovne:

Ukazovateľ

Schválený rozpočet v tis. Sk

Upravený rozpočet v tis. Sk

Skutočnosť r. 2004 v tis. Sk

% plnenia


bežné príjmy spolu

346.247,00

383.892,00

371.523,00

97,60 %

kapitálové príjmy spolu

92.300,00

109.726,00

99.955,00

91,10 %

finančné operácie spolu

110.000,00

110.000,00

14.941,00

13,58 %

spolu

548.547,00

603.618,00

486.419,00

80,58 %


bežné výdavky spolu

346.247,00

383.892,00

356.245,00

92,23 %

kapitálové výdavky spolu

188.300,00

205.726,00

68.191,00

33,15 %

finančné operácie spolu

14.000,00

14.000,00

13.447,00

96,05%

spolu

548.547,00

603.618,00

437.883,00

72,54 %

B) schvaľuje

 1. prebytok hospodárenia Mesta Komárno ku dňu 31. decembru 2004 vo výške 45.161.010,79 Sk,
 2. rozdelenie peňažných prostriedkov k 31. decembru 2004 do peňažných fondov mesta nasledovne:

C) konštatuje, že

 1. neboli splnené príjmy z miestnych daní a poplatkov, a to konkrétne:
 2. výdavky boli čerpané vo výške 105% v kapitole hospodárenie s odpadom,

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. vykonať opatrenia v zmysle odporúčaní audítora k účtovnej závierke mesta Komárno k 31. decembru 2004,
 2. Termín: 30. septembra 2005
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 3. dodržať schválený rozpočet mesta Komárno na rok 2005, vedúci odborov nesú osobnú zodpovednosť za dodržanie vlastného rozpočtu.
 4. úpravu rozpočtu nie je možné predložiť na schválenie mestským zastupiteľstvom, kým nebude určené finančné krytie,
 5. postupovať v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.

Termín: 31. decembra 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: