Číslo hlasovania: 1218
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k návrhu na zrušenie uznesenia


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

zrušuje

   uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 740/2004 zo dňa 25. novembra 2004, ktorým bol pre Komárňanské tlačiarne, spol. s r.o., IČO: 31 410 651, so sídlom Dunajské nábrežie 15, 945 84 Komárno schválený odpredaj pozemku, parc.č. 3597 o výmere 27 853 m2, lesná pôda, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na základe oznámenia Komárňanských tlačiarní, spol. s r.o., že svoju žiadosť o odpredaj uvedeného pozemku berie späť.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: