Číslo hlasovania: 1219
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k návrhu na zrušenie uznesenia a na odpredaj pozemku s vecným bremenom


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) zrušuje

   uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 810/2005 zo 10. marca 2005, ktorým bol pre SLK „ELEKTRO“ s.r.o., IČO: 31 420 150, so sídlom Elektrárenská 10, 945 01 Komárno schválený odpredaj časti pozemku o výmere cca 20 000 m2 z p.č. 12862, orná pôda, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno s vecným bremenom práva vstupu na pozemok v prospech správcov inžinierskych sietí na základe oznámenia SLK „ELEKTRO“, s.r.o., že nemá záujem o odkúpenie uvedeného pozemku,

B) schvaľuje

   odpredaj pozemku vedeného na LV č. 6434 ako p.č. 3597 o výmere 27 853 m2, lesná pôda, v k.ú. Komárno, s vecným bremenom práva vstupu na pozemok v prospech správcov inžinierskych sietí, pre účely výstavby výrobného komplexu spojeného s vytvorením nových pracovných miest, za cenu 150,- Sk/m2, spolu 4.177.950,- Sk, pre SLK „ELEKTRO“ s.r.o., IČO: 31 420 150, so sídlom Elektrárenská 10, 945 01 Komárno, za nasledovných podmienok:

  1. zmenu druhu pozemku z lesnej pôdy zabezpečí kupujúci,
  2. kupujúci dokončí výstavbu a začne prevádzku do 31.12. 2006 s počtom najmenej 300 pracovných miest do konca roka 2008 v súlade so zámerom podľa žiadosti o odkúpenie pozemku evidovanej pod č. 6574/2554/OSM/2005 zo dňa 3. 3. 2005,
  3. v prípade nesplnenia podmienok podľa bodu B/1 a B/2 uznesenia predávajúcemu vznikne právo:
    1. od zmluvy odstúpiť alebo
    2. požadovať doplatok kúpnej ceny vo výške 650,- Sk/m2, t.j. spolu 18.104.450,- Sk,
  4. kupujúci kupovanú nehnuteľnosť nemôže previesť na tretiu osobu do doby splnenia zámerov v zmysle bodu B/2 tohto uznesenia,
  5. viazanosť následne vypracovaného návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
  6. poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: