Číslo hlasovania: 1221
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k návrhu na odpredaj resp. prenájom pozemku


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

alternatívny návrh na odpredaj, resp. prenájom pozemku pre Z. K.nasledovne:

 1. odpredaj pozemku vedeného na LV 6434 ako p.č. 10858 o výmere 146 m2, záhrady v k.ú. Komárno za cenu podľa BDÚ, t.j. 434,- Sk/m2,


 2. za nasledovných podmienok:
 3. prenájom pozemku vedeného na LV 6434 ako p.č. 10858 o výmere 146 m2, záhrady v k.ú. Komárno na dobu neurčitú za cenu 15% z BDÚ t.j. 65,10 Sk/m2/rok, ak nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/1 uznesenia,


 4. za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia,
 2. Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 3. zabezpečiť spracovanie nájomnej zmluvy v zmysle bodu A/2 tohto uznesenia, ak nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia.
 4. Termín: 30 dní od uplynutia lehoty podľa bodu A/1 uznesenia,
  Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Lajos Szép

   Nehlasovali: