Číslo hlasovania: 1222
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k návrhu na odpredaj pozemku v zmysle VZN č. 4/1998 o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta Komárno v znení neskorších predpisov


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj pozemku vedeného na LV 6434 ako p.č. 1040 o výmere 18 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno pre J. P. a manželku M. P. podľa § 2 VZN 4/1998 o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, za cenu 150,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: