Číslo hlasovania: 1223
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k návrhu na odpredaj pozemku


Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

odpredaj pozemku vedeného na LV 6434 ako p.č. 11853/5 o výmere 173 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno pre A. D. a manželku E. D. za cenu 150,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési  Mária Hajabács

   Nehlasovali: