Číslo hlasovania: 1227
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky, vedené na LV č. 6434 ako parc.č. 11859 o výmere 31507 m2, lesná pôda, a časť pozemku o výmere 17888 m2, z parc.č. 11879/1, orná pôda, v k.ú. Komárno, s L. K. za cenu 1500,- Sk/ha/rok, na dobu neurčitú s dvojmesačnou výpovednou lehotou, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu nájomnej zmluvy.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési  Attila Farkas

   Nehlasovali: