Číslo hlasovania: 1228
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k návrhu na odpredaj pozemkov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj časti pozemku o výmere 312 m2 z p.č.3990/9, ostatná plocha, časti pozemku o výmere cca 330 m2 z p.č. 3990/8, ostatná plocha, časti pozemku o výmere cca 170 m2 z parc .č 3990/7, ostatná plocha, parc. č. 3990/10 o výmere 209 m2, ostatná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, za cenu podľa BDÚ, t.j. 853,- Sk/m2, pre Jozefa Szedera, rodeného Szedera, narodeného 13. 09. 1961, trvale bytom Ružová ulica 25, 945 01 Komárno, upresnenej podľa geometrického plánu, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle uznesenia,
  2. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.
  4. Termín: 30 dní od obdržania geometrického plánu
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Tamás Hollósy

   Nehlasovali: