Číslo hlasovania: 1230
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k návrhu na odpredaj pozemku s vecným bremenom


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj pozemku vedeného na LV 6434 ako p.č. 2080/1 o výmere 664 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno pre O. Cs. v podiele 1/2 k celku a pre Zs. N. za cenu podľa BDÚ t.j. 1.786,- Sk/m2, s vecným bremenom bezplatne:

 1. na zabezpečenie trvalého práva vstupu, prechodu a prejazdu peši aj autom v prospech Daňového úradu Komárno ,vyznačené geometrickým plánom,
 2. práva vstupu na pozemok v prospech správcov inžinierskych sietí,

za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
 2. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene.

  Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali: