Číslo hlasovania: 1231
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k návrhu na odpredaj chladiarenských zariadení


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   odpredaj dvoch kusov chladiarenských zariadení nachádzajúcich sa v Rímsko-katolíckom cintoríne v Komárne za pänásobok zostatkovej hodnoty t.j. 568.645,- Sk pre Cintoríny Komárno, spol. s r.o., IČO: 36 564 745 so sídlom Mederčská ulica 3557/30, 945 05 Komárno, za nasledovných podmienok:

B) uklad Mestskému úradu v Komárne

   zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: