Číslo hlasovania: 1232
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 17 m2, z parc. č. 5178/1, ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, s Gabrielou Koczka – GABI Souvenír, IČO: 30 117 631, miesto podnikania Družstevná ul., 945 01 Komárno, trvale bytom Družstevná ulica 15/69, 945 01 Komárno, za cenu 15,- Sk/m2/deň, na dobu neurčitú, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu nájomnej zmluvy.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: