Číslo hlasovania: 1233
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k návrhu na odpredaj pozemkov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj časti pozemku o výmere cca 800 m2 z p.č. 717, ostatná plocha a časti pozemku o výmere cca 45 m2 z p.č. 715, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za dvojnásobok ceny podľa BDÚ, t.j. 2 162,- Sk/m2, pre GIGANT, spol. s r.o., IČO: 36 552 241, so sídlom Ulica pohraničná 1/2, 945 01 Komárno, upresnenej podľa geometrického plánu, za nasledovných podmienok:

 1. kupujúci na parc.č. 725 vybuduje parkovisko pre 12 vozidiel najneskôr do 12 mesiacov odo dňa podpísania kúpnej zmluvy,
 2. v prípade nesplnenia podmienok podľa bodu A/1 tohto uznesenia predávajúcemu vznikne právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
 3. na odpredanej časti pozemku vytvorenej z parc.č. 717, kupujúci môže vybudovať parkovisko len za budovou so súp.č. 234 na p.č. 718 vo vlastníctve spoločnosti GIGANT, spol. s r.o., Komárno,
 4. geometrický plán predložia kupujúci najneskôr do 60 dní od doručenia výzvy,
 5. viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
 6. poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
 2. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

  Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
 Frigyes Gogola Ing. Béla Szabó Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: