Číslo hlasovania: 1234
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k návrhu na odpredaj pozemkov s vecným bremenom


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj časti pozemkov p.č. 409 o výmere 448 m2, ostatná plocha, p.č. 410 o výmere 8741 m2, zastavaná plocha, a pozemku o výmere cca 110 m2 z p.č. 411/1, ostatná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, za cenu 2.000,- Sk/m2, pre AUPARK Nitra, spol. s r.o., IČO: 35 881 267, so sídlom Prievozská2/A1, 821 09 Bratislava, pre účely vybudovania zábavno-obchodného centra, s vecným bremenom, práva vstupu na pozemok v prospech správcov inžinierskych sietí, upresnenej podľa geometrického plánu, za nasledovných podmienok:

 1. kupujúci zabezpečí riešenie dopravy križovatky Rákócziho ul. a Komenského ul. formou okružnej križovatky na vlastné náklady,
 2. súčasťou novovybudovaného objektu nemôže byť čerpacia stanica PH,
 3. kupujúci začne výstavbu do 2 rokov a v prípade nesplnenia uvedenej podmienky mestu vznikne právo spätnej kúpy za polovičnú kúpnu cenu, t.j. 1.000,- Sk/m2,
 4. geometrický plán predloží kupujúci najneskôr do 60 dní od doručenia výzvy,
 5. viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene,
 6. kupujúci vybuduje podzemné garáže pod novovybudovaným objektom,
 7. poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
 2. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene.

  Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 4
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:
 Frigyes Gogola MUDr. Tamás Hollósy RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: