Číslo hlasovania: 1235
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k návrhu na zámenu nehnuteľností


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   zámenu nehnuteľností medzi Mestom Komárno, IČO: 00 306 525 so sídlom Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno a Nitrianskym samosprávnym krajom, IČO: 61 102 379, so sídlom Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, v správe Jókaiho divadlo v Komárno–Komáromi Jókai Színház, IČO: 36 102 679 so sídlom Petőfiho 1, 945 01 Komárno, nasledovne:

Mesto Komárno zamení:

   vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno.

   Všeobecná hodnota nehnuteľností podľa znaleckého posudku znalca Ing. Tibora Szabóa, pod č. 145/2004 zo dňa 05.04.2004 je 2.049.020,- Sk.

Nitriansky samosprávny kraj zamení:

   vedených na LV 8676 v k.ú. Komárno.

   Všeobecná hodnota nehnuteľností podľa znaleckého posudku znalca Ing. Tibora Szabóa, pod č. 150/2004 zo dňa 07.04.2004 je 2.087.280,- Sk.

Rozdiel vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľností, ktoré budú zamenené t.j. 38.260,- Sk uhradí Mesto Komárno Nitrianskemu samosprávnemu kraju.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: