Číslo hlasovania: 1236
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k návrhu na prenájom nebytového priestoru


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   prenájom nebytového priestoru so súp.č. 1372 na p.č. 5846/1, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno v objekte Bašta II. v ľavom krídle retranchementu – 1, kazamatná miestnosť 3/3 s podlahovou plochou 83 m2 za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť zaslanie výzvy na predloženie ponuky na nájom v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: