Číslo hlasovania: 1237
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 583/2004 zo dňa 15. júla 2004


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 583/2004 zo dňa 15. júla 2004 v bode A/ uznesenia nasledovne:

„A/ schvaľuje

zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva pozemku p.č. 3042 o výmere 3774 m2, záhrada v k.ú. Komárno na Alžbetinom ostrove, nasledovne:

bez finančného vyporiadania, s tým, že výmera bude upresnená geometrickým plánom, tak aby pozemok Mesta Komárno po vyporiadaní bol prístupný zo strany Veľkodunajskej cesty za nasledovných podmienok:Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: