Číslo hlasovania: 1238
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k návrhu na vydanie súhlasu vlastníka


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   vydanie súhlasu Mesta Komárno, ako vlastníka nebytového priestoru so súp. č. 1044 na p.č. 29/1, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, k podnájmu prenajatých nebytových priestorov pre nájomcu Alenu Bekeovú, IČO: 14 078 855, trvale bytom Námestie Kossutha 16/16, 945 01 Komárno, s tým, že nájomca časť prenajatého nebytového priestoru s podlahovou plochou 40 m2, môže prenajať tretej osobe, len za tých podmienok, ako má nebytový priestor prenajatý od mesta na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 756/OSM/2004 zo dňa 14.12.2004.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť zaslanie súhlasu Mesta Komárno v zmysle bodu A/ tohto uznesenia

Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
Ing. Attila Czíria

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: