Číslo hlasovania: 1239
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru s podlahovou plochou 45,50 m2, na Ulici E.B. Lukáča na parc. č. 6071, vedeného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, s Rudolfom Majorom – VITA Presso, IČO: 40 530 612, trvale bytom Ulica biskupa Királya 31/9, 945 01 Komárno, za cenu 500,- Sk/m2/rok, na dobu 5 rokov, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu nájomnej zmluvy.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MSÚ

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: