Číslo hlasovania: 1240
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k návrhu na odpredaj pozemku


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

kupujúci T. Sz., K. H. a J.Sz.  mali pridelený stavebný pozemok p.č.3789 o výmere 380 m2 v k.ú. Komárno Rozhodnutím č. Fin.4/3430/6967/1980 zo dňa 29.09.1980 od bývalého Okresného národného výboru v Komárne, za kúpnu cenu 570,- Kčs. Dohoda o zriadení práva osobného užívania pozemku nebola zaregistrovaná bývalým štátnym notárstvom.

B) schvaľuje

odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 6434, ako p.č. 3789 o výmere 380 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno za cenu 1.000,- Sk pre T. Sz. v podiele 4/6 k celku, pre Katarínu Halászovú, rodenú Szűcsovú, narodenú 28.02.1952 a manžela J. H. v podiele 1/6 k celku a pre J. Sz. v podiele 1/6 za nasledovných podmienok:

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: