Číslo hlasovania: 1241
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru so súp. č. 650 na parc. č. 6071, vedeného na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž, s podlahovou plochou 54 m2, s Tiborom Madarászom, trvale bytom 946 34 Bátorové Kosihy 900, za nájomné vo výške 300,- Sk/m2/rok, na dobu neurčitú, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu nájomnej zmluvy.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: