Číslo hlasovania: 1242
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k návrhu na prenájom nebytového priestoru


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   prenájom nebytového priestoru so súp. č. 1142 na p.č. 55/1, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno v budove na Župnej ulici 15, pivničné priestory s podlahovou plochou 37,10 m2 za účelom prevádzkovania bufetu, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť zaslanie výzvy na predloženie ponuky na nájom v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: