Číslo hlasovania: 1243
Číslo bodu: 37.
Uznesenie k návrhu na predĺženie času nájmu nebytového priestoru


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   predĺženie času nájmu nebytových priestorov na Ulici priateľstva (bývalá MŠ) so súp. č. 2654 na p.č. 5869, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno prenajatých podľa Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 685/OSM/2004 zo dňa 04.11.2004 uzatvorenej medzi Mestom Komárno ako prenajímateľom a Združením na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím so sídlom Lodná ulica 2, 945 01 Komárno z 10 rokov na 15 rokov, a uzatvorenie dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorov,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorov v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MSÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: